Statut szkoły

Statut Polskiej Szkoły Dokształcającej Marii Konopnickiej w Yonkers,N.Y.

Nazwa Szkoły

Polska Szkoła Dokształcająca im. Marii Konopnickiej przy parafii Świętego Kazimierza w Yonkers, N.Y.

Organ założycielski

Organem założycielskim jest parafia Św. Kazimierza.  Proboszcz tej parafii sprawuje opiekę nad naszą szkołą. W ramach tej opieki ma prawo powoływania i odwoływania dyrektora szkoły oraz nadzoru nad budżetem szkoły. Organ założycielski gwarantuje szkole autonomię w zakresie programu nauczania, działalności dydaktycznej i wychowawczej oraz organizacyjnej, a także finansowej w zakresie: płac, wynagrodzeń i środków potrzebnych na działalność szkoły, napraw i remontów.

Cele szkoły

Szkoła jest placówką dydaktyczno – wychowawczą.  Celem szkoły jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski, religii kościoła katolickiego w języku polskim, krzewienia kultury polskiej oraz tradycji narodowych, ludowych i społecznych, organizowanie zajęć pozaszkolnych (w miarę możliwości), wychowanie w duchu patriotycznym polsko – amerykańskim.

Kierownictwo szkoły

Szkołą kieruje dyrektor – powołany przez organ założycielski, który powołuje  swojego zastępcę (może być ich kilku w zależności od potrzeb i zadań szkoły) w porozumieniu z organem założycielskim. Dyrektor wyznacza obowiązki swoim zastępcom. W sprawach dydaktyczno – wychowawczych  i organizacyjnych zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające z regulaminu szkoły na swoich posiedzeniach plenarnych w formie uchwał: zatwierdza, opiniuje, i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością szkoły. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, zastępcy, nauczyciele zatrudnieni  w tejże placówce. Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej i ma głos decydujący w końcowych jej postanowieniach. Praca Rady Pedagogicznej regulowana jest odrębnym regulaminem.  Nauczycielami szkoły są osoby, które ze względu na swoje kwalifikacje potrafią przekazywać wiadomości z dziedziny języka polskiego i kultury polskiej, historii Polski, geografii, religii kościoła katolickiego. Nauczyciel podporządkowany jest dyrektorowi szkoły. Funkcjonowanie nauczycieli w szkole reguluje regulamin nauczyciela.

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na ternie szkoły. Rada Rodziców ściśle współpracuje z kierownictwem szkoły.  Celem działalności Rady Rodziców jest pomoc w sprawnym funkcjonowaniu szkoły, wspomaganie nauczycieli (np. podczas przygotowań artystycznych, muzycznych, itp.), organizowanie imprez zasilających budżet szkolny, organizowanie imprez i wycieczek szkolnych, pozyskiwanie sponsorów, propagowanie naszej szkoły w środowisku lokalnym, itp.  W skład Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i rodzice klasowi (reprezentujący rodziców uczniów z poszczególnych klas).

Uczniowie szkoły

Uczniami szkoły są dzieci w wieku od  lat 5 (dopuszczalny jest udział dzieci w wieku od 3 lat, pod warunkiem, że ilość tych uczniów nie będzie mniejsza niż 7 osób).  O ich uczęszczaniu do tej szkoły decydują rodzice lub prawni opiekunowie, dokonują opłaty za szkołę. Funkcjonowanie uczniów w szkole reguluje Regulamin Ucznia.

Budżet szkolny

Na budżet szkoły składają się: opłata za szkołę, dotacje od osób prywatnych i instytucji, zyski z imprez organizowanych przez szkołę. Za realizację budżetu odpowiada dyrektor szkoły.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, organem rozstrzygającym ostatecznie jest organ założycielski.