Regulamin dyżurów

REGULAMIN i ZASADY DYŻURÓW RODZICÓW

PSD im. Marii Konopnickiej w Yonkers, NY

DYŻURY

Celem dyżurów szkolnych jest pomoc w utrzymaniu porządku, dyscypliny oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć szkolnych w naszej szkole.  

Każda rodzina zapisująca dziecko/dzieci do Polskiej Szkoły, ma obowiązek odbycia jednego lub dwóch całodziennego dyżurów w trakcie całego roku szkolnego.  Rodzice mający jedno dziecko zobowiązani są do wykonania jednego dyżuru.  Rodzice, którzy maja w szkole więcej niż jedno dziecko zobowiązani są do wykonania jednego lub dwóch dyżurów (w zależności od ilości pracujących sobót w danym roku szkolnym).  

Lista dyżurów ustalana jest na początku każdego roku szkolnego.  Po zakończonym dyżurze, rodzice proszeni są o podpisanie „Listy dyżurów”.  Jeżeli odbycie dyżuru w danym dniu jest niemożliwe, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z rodzicem klasowym danej klasy w celu zmiany terminu.  Jeśli nie możecie Państwo w ogóle odrobić wyznaczonego dyżuru na terenie szkoły, należy dokonać opłaty w kwocie $50, za każdy nieodrobiony dyżur, w terminie do 2 tygodni od wyznaczonej daty dyżuru.

Każdy dyżur trwa od godziny 9:50 do godziny 14:10.  Rodzice, pełniący dyżur w danym dniu spotykają się rano w biurze szkoły a dyrektor szkoły powierza im zakres ich obowiązków.  

OBOWIĄZKI OSOBY DYŻURUJĄCEJ

1.Stawienie się na dyżur przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

2. Podczas zajęć osoba dyżurująca ma obowiązek :

 • dopilnować, aby drzwi wejściowe były zamknięte od godz. 10:00 – 14:00,
 • dopilnować porządku na korytarzach i w łazienkach podczas zajęć (zwrocic uwage czy w toaletach nie brakuje mydla, papieru toaletowego itp.)
 • zwracać uwagę, aby uczniowie nie wychodzili sami z budynku szkolnego,
 • dbać o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw i zajęć lekcyjnych,
 • zwracać uwagę na poszanowanie przez uczniów zarówno mienia szkolnego, jak i własności innych uczniów,
 • zwracać uwagę, aby osoby obce nie przebywały na terenie budynku szkolnego,
 • zwracać uwagę uczniom, którzy niewłaściwie się zachowują, powiadomić nauczyciela lub dyrektora szkoły o wszelkich zauważonych incydentach lub niebezpiecznych przedmiotach przyniesionych przez uczniów na teren szkoły
 • współpracować z dyrekcją szkoły i nauczycielami (wykonywanie zleconych zadań np. wykonywanie kserokopii, zastępstwo w klasie gdy nauczyciel musi wyjść itp.)
 • pomagać w przyniesieniu i wydawaniu ciepłych posiłków z Polish Deli.

3. Po zakończonych zajęciach osoba dyżurująca ma obowiązek:

 • sprawdzić porządek w łazienkach (zgasić wszystkie światła, zakręcić krany),
 • sprawdzić porządek na korytarzach i w klasach (zgasić wszystkie światła, zamknąć okna),
 • sprawdzić porządek w biurze szkolnym (opróżnić, wyłączyć i umyć czajnik elektryczny i ekspres do kawy, wyłączyć kopiarkę),
 • przygotować śmiecie do wyniesienia.

Rozkład dyżurów znajduje się na stronie szkoły www.szkolayonkers.com oraz został wysłany do wszystkich rodziców drogą elektroniczną.

Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc i współpracę w zapewnieniu naszym dzieciom bezpieczeństwa i przyjemnych warunków do nauki.